Dokument, który powstaje w wyniku szacowania nieruchomości nazywa się OPERATEM SZACUNKOWYM. Operaty szacunkowe są sporządzane dla ściśle określonego celu przez osoby posiadające uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości – rzeczoznawców majątkowych.

Rzeczoznawcy majątkowi są zobowiązani do wykonywania czynności szacowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Wycena nieruchomości to proces, którego wynikiem jest określanie wartości dla różnych celów.

Cele szacowania wynikają z potrzeb gospodarczych, rozwoju rynku i unormowań prawnych.

Najczęściej spotykane cele szacowania nieruchomości to:

 • transfer nieruchomości – tj. kupno – sprzedaż, zamiana,
 • określenie ceny wywoławczej do przetargu,
 • zabezpieczenie wierzytelności kredytodawcy tj. przy kredytach hipotecznych,
 • określenie  podatku od nieruchomości, od spadku czy darowizny,
 • podział majątku np. w przypadku rozwodu,
 • zniesienie współwłasności
 • określenie wartości środków trwałych dla potrzeb amortyzacji,
 • ustalenie wartości aportu – wkładu niepieniężnego do spółki,
 • ubezpieczenie nieruchomości,
 • oddanie w użytkowanie wieczyste,
 • oddanie w trwały zarząd,
 • aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste,
 • aktualizacja opłaty z tytułu trwałego zarządu,
 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • określenie poniesionych nakładów,
 • ustalenie opłaty adiacenckiej,
 • ustalenie opłaty planistycznej,
 • określenie wartości służebności gruntowych, dożywocia, mieszkania,
 • określenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • określenie służebności przesyłu,
 • określenie odszkodowań z tytułu:

– wywłaszczenia nieruchomości

– z tytułu skutków decyzji planistycznych

– z tytułu zajęcia nieruchomości

 • określenie rekompensaty za nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej – mienie zabużańskie

Wycena nieruchomości obejmuje:

 • nieruchomości gruntowe niezabudowane – działki gruntu pod zabudowę mieszkaniową, inwestycyjną, rekreacyjną, rolne, leśne,
 • nieruchomości gruntowe zabudowane – budynki mieszkalne jednorodzinne, kamienice,  zabudowa zagrodowa,
 • nieruchomości komercyjne – usługowe, handlowe, biurowe, produkcyjne, stacje diagnostyczne, stacje benzynowe, pensjonaty,
 • nieruchomości lokalowe – lokale mieszkalne i użytkowe.